Afsluttede projekter

Miljø

Grøn omstilling og cirkulær økonomi (2016-2020)

CSR Greenland har i perioden 2016-2020 gennemført projektet ’Grøn omstilling og cirkulær økonomi’ i et samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq. Fokus var på hvordan man kunne fremme grøn omstilling og cirkulær økonomi i Grønland.

Cirkulær økonomi er føjet ind som en fokusområde i partnerskabsaftalen mellem CSR Greenland og Kommuneqarfik Sermersooq.

Saligaatsoq - Avatangiiserik (2014-2018)

CSR Greenland var facilitator for den tværsektorielle miljø-erfagruppen Avatangiiserik, som mødtes en gang i kvartalet og delte erfaringer, viden og idéer.
Man havde jævnligt oplægsholdere til at bringe nye inspiration, og man brugte hinanden på tværs også når man ikke holder møde.
Deltagere var repræsentanter fra CSR Greenlands medlemsvirksomheder, Selvstyret, civilsamfundsorganisationerne og Kommuneqarfik Sermersooq.

Logo
Der er til ’Saligaatsoq – Avatangiiserik’ udarbejdet et logo, som kan anvendes af:

 • Projektets deltagere
 • Til markedsføring, rapportering, eller anden form for eksponering af ’Saligaatsoq – Avatangiiserik’

Alle andre, inklusiv pressen og øvrige medier bedes henvende sig til CSR Greenland’s sekretariatet og oplyse om formålet for ønsket om anvendelse af logo for ’Saligaatsoq – Avatangiiserik’. Henvendelse kan ske til csr@csr.gl

Clean Greenland – Green companies (2013-2016)

CSR Greenland har i samarbejde med WWF haft et tre-årigt projekt, fra 2013-2016, omkring en strategisk miljøindsats med seks grønlandske virksomheder.
Projektet som var kaldet ‘Clean Greenland – Green Companies’ havde til formål, at øge miljøbevidstheden og reducere de deltagende virksomheders miljøbelastning gennem opbygning af kapacitet til det systematiske og strategisk miljøarbejde, samt kommunikere om resultaterne.

Læs mere om projektet:
Fremskridt og resultater i ’Clean Greenland – Green Companies’ – På vej mod et renere Grønland
Opsamling & erfaringer med den strategiske miljøindsats – Clean Greenland – Green Companies

Uddannelse

Virksomhederne ud i skolerne - skolerne ud i virksomhederne 'VIS-SIV' (2015-2017)

’Virksomhederne ud I Skolerne – Skolerne ud I Virksomhederne’ (VIS-SIV) var et pilotprojektet, som blev kørt i Sisimiut, Aasiaat, Paamiut og Qaqortoq. Pilotprojektet er gennemført i perioden august 2015 – juni 2017.

Formål
Projektets overordnede formål var at motivere de ældste elever i folkeskolen til at fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolens afgangseksamen gennem et intensiveret samarbejde mellem skole og virksomheder, og samtidig skabe mulighed for, at det omkringliggende samfund bliver en naturlig del af skolelivet.

Målene
Virksomhederne ønskede at give de ældste folkeskoleårgange en bedre forståelse for arbejdsmarkedet, give dem et bedre kendskab til en række erhverv og uddannelsesmuligheder, øge ambitionsniveauet, klæde lærere og ledelse bedre på til at yde den bedste rådgivning og udvikle et bedre samarbejde mellem skoler og virksomheder om vejledning, erhvervspraktik og elevernes employability.

De medvirkende
Projektet samlede det lokale erhvervsliv i byerne med de fire valgte skoler, med udgangspunkt i CSR Greenlands medlemsvirksomheder, hvoraf mange var landsdækkende. Der kunne dog godt deltage virksomheder i projektet, som ikke var medlemmer af CSR Greenland.

Styregruppen valgte fire skoler i forskellige byer (en i hver kommune på det daværende tidspunkt) som deltog i projektet. De fire skoler var:

 • Qaqortoq – Tasersuup Atuarfia
 • Paamiut – Atuarfik Tuiisaq
 • Sisimiut – Minngortuunguup Atuarfia
 • Aasiaat – Gammeqarfik

VIS-SIV er grundlaget for skoleprojektet QAQISA, som du kan læse mere om her.

Sundhed

Sunde arbejdspladser (2017-2019)

Sunde arbejdspladser er et fælles ansvar

”Udviklingen i samfundet de sidste 50 år har betydet, at vi i langt højere grad end tidligere har en hverdag, der er præget af stillesiddende aktiviteter både på arbejdet og i fritiden. Mindre fysisk aktivitet på arbejdspladsen opvejes ikke af en mere aktiv fritid.

Fysisk aktivitet er vigtig for helbredet, men det er mindst lige så vigtigt, at fysisk aktivitet er sjov, indholdsrig og styrker oplevelsen af socialt sammenhold. ” – Inuuneritta ll.

Partnerskab
Partnerskabet bag projektet ”Sunde arbejdspladser” består af CSR Greenland, Grønlands Idrætsforbund og Departement for Sundhed bidrager med projektet til Naalakkersuisuts program for folkesundheden i 2013-2019 ”Inuuneritta ll”, som har en overordnet målsætning om at højne folkesundheden (link: film).

Sundhedsambassadører
26 virksomheder har deltaget med 1-2 medarbejdere, som er blevet uddannet sundhedsambassadører. Gennem tre moduler har deltagerne opnået færdigheder indenfor områderne; trivsel, sundhed, bevægelse, kost og mental sundhed. Sundhedsambassadørerne er blevet trænet i, hvordan de kan arbejde med virksomhedsrettede handleplaner og tiltag tilpasset netop deres arbejdsplads.

Sundhedsambassadørerne har fået inspiration til, hvordan de kan arbejde med sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Deltagerne har desuden været gode til at dele deres erfaringer med sundhedsfremmende aktiviteter, deres største succeser og udfordringer via netværkets Facebook side.

Deltagerne har arbejdet målrettet med tiltag, som oftest er omkostningsneutrale, fordi indsatsen handler om, at vise god vilje og sammenhold.

Data viser……
Statens Institut for Folkesundhed, Grønland/SIF har under hele projektet indsamlet data gennem telefoninterviews, on-the-spot interviews og spørgeskemaer på arbejdspladserne. Der er indsamlet i alt 580 besvarelser fra 26 virksomheder. Undersøgelsens resultat er desuden sammenlignet med den seneste befolkningsundersøgelse fra 2018, hvor der blev indsamlet 2230 besvarelser. Tendensen i virksomhedernes besvarelser adskiller sig ikke væsentligt fra befolknings-undersøgelsen.

Resultaterne viser, at medarbejdere oplever mobning på arbejdspladsen, både fra ledere, kollegaer, underordnede, men også fra kunder og klienter. Resultaterne viser desuden, at medarbejdere føler sig ensomme, og også at nogle går rundt med selvmordstanker.

Opgaven med at fremme mental sundhed på arbejdspladsen får derfor en ny dimension, ligesom vigtigheden af, at ’ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi mere’ bliver en fælles og nødvendig opgave på arbejdspladserne.

Undersøgelsen viser, at sundhedsambassadører med ledelsesopbakning når længst. Det er en god investering at uddanne sundhedsambassadører, fordi de kan bidrage til at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Det er sund fornuft at være en sund arbejdsplads. Lederne har en afgørende rolle og har det overordnede ansvar for, at de menneskelige ressourcer plejes. Dette gøres blandt andet ved at give tid og ressourcer til sundhedsfremmende aktiviteter, som kan styrke virksomhedens kultur. Sunde arbejdspladser giver færre sygefravær, større arbejdsglæde og større motivation.

GIF overtager fra 2020
Grønlands Idrætsforbund/GIF udbyder fra 2021 uddannelse af sundhedsambassadører.

 

Publikationer fra projektet

Sunde Arbejdspladser – Erfaringer fra et tre-årigt pilotprojekt

Inspirationskatalog til Sunde Arbejdspladser

Statens Institut for Folkesundhed Rapport for projekt Sunde Arbejdspladser

Kompendium for Sunde Arbejdspladser – Center for folkesundhed i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

 

Logo
CSR Greenland har i et partnerskab med Departementet for Sundhed ved Paarisa og Grønlands Idrætsforbund og i et samarbejde med Statens Center for Folkesundhed i Grønland i perioden 2017-2019 gennemført projektet ’Sunde Arbejdspladser’ med deltagelse af en række arbejdspladser.

Logoet for Sunde Arbejdspladser kan anvendes af:

 • Projektets partnere
 • De under projektet deltagende arbejdspladser
 • Deltagernes gruppe på Facebook
 • Ved parternes markedsføring, rapportering, eller anden form for parternes eksponering af Sunde Arbejdspladser

Alle andre, inklusiv pressen og øvrige medier bedes henvende sig til CSR Greenland’s sekretariatet og oplyse om formålet for ønsket om anvendelse af logo for Sunde Arbejdspladser. Henvendelse kan ske til csr@csr.gl

Strategisk sundhedsledelse (2012-2014)

CSR Greenland har arbejdet med strategisk sundhedsledelse i en årrække og tilbudt blandt andet workshop, kursus og netværksmøder med emnet.
Virksomhedernes indsatser varierer meget, men de omhandler eksempelvis om sund kost i kantinen, motionsordninger, rygepolitik og psykisk arbejdsmiljø. Medarbejderne oplever større arbejdsglæde, øget velvære og mere energi og overskud.
Arbejdsgiveren kan glæde sig over sundere og mindre syge ansatte, højere effektivitet, bedre trivsel og god employer branding.

Samfundet får gavn af indsatserne i form af færre udgifter til sundhedsvæsenet og en højere middellevetid.

Indsatsen er gennemført i et partnerskab med Departementet for Sundhed. Partnerskabet er ophørt efter afslutning af indsatsen, og kan genoptages hvis en part måtte finde det relevant.

Læs mere i online kataloget Strategisk sundhedsledelse (2014)
Peqqissutsimut nittartakkami Nerisaqarnermut innersuussutit qulit aamma takukkit
Se også Grønlands Idrætsforbund
eller Dansk Firmaidræts Forbund

Ansvarlig indkøb

Ansvarlige indkøb (2017-2019)

Ansvarlige indkøb handler både om samarbejde, lokale leverandører, professionelt arbejdsmiljø, at spare penge og meget mere – men det starter med en holdningsændring.

FN’s Verdensmål
Ansvarlige indkøb var ét af CSR Greenlands strategiske fokusområder. Ansvarlige indkøb favner flere af FN’s verdensmål, som ’ansvarligt forbrug og produktion’, ’bæredygtige lokalsamfund’, ’stærke institutioner’ og ’partnerskaber’.

Forum for Ansvarlige Indkøb
CSR Greenland etablerede i 2016 sammen med Grønlands Erhverv og Transparency International Greenland et Forum for Ansvarlige Indkøb, som fik til opgave at etablere et fælles, åbent og proaktivt dialogforum mellem aktører og interessenter i indkøbsområdet fra både den offentlige og private sektor såvel som fra civilsamfundet. Formålet med forummet var at arbejde for at skabe vækst og nyttige partnerskaber.

Forummet fremlagde sine foreløbige resultater ultimo 2017.

Forum for Ansvarlige Indkøb har derudover udarbejdet en miniguide som understreger vigtigheden af behovet for at:

 • Professionalisere samarbejdet med indkøbere og forhandlere
 • Stille ensartede krav til alle leverandører
 • Kommunikere klart i markedet
 • Implementere – og følge – en indkøbspolitik

Aktiviteter
CSR Greenland har i indsatsperioden 2017-2019 afholdt morgenmøder, kurser og temamøder om ansvarlige indkøb.

Digital markedsplads
Forummets arbejde udløber i 2019. Indsatsen overdrages til Grønlands Erhverv, som har etableret en digital markedsplads til virksomheder og organisationer. På denne online platform kan man søge produkter og tjenesteydelser som leveres i Grønland. Se den digitale markedsplads her.

Logo
Der er til ’Forum for Ansvarlige Indkøb’ udarbejdet et logo, som kan anvendes af:

 • Projektets deltagere
 • Til markedsføring, rapportering, eller anden form for eksponering af ’Forum for Ansvarlige Indkøb’

Alle andre, inklusiv pressen og øvrige medier bedes henvende sig til CSR Greenland’s sekretariatet og oplyse om formålet for ønsket om anvendelse af logo for ’Forum for Ansvarlige Indkøb’. Henvendelse kan ske til csr@csr.gl

 

Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt